نويسنده مطالب

چگونه خوش ، چگونه هميشه

 

 

با سلام؛

مقدم شما را گرامی می‌داريم.

 اگر اجازه بدهيد، در سايت زندگی، از زندگی شروع می‌كنيم.

- زندگی چگونه است؟

     - جواب؛

        - زندگی بسيار خوب است.

        - زندگی خوب است.

        - نمی‌دانم چه بگويم، آيا خوب است؟ آيا بد است؟

        - زندگی سخت است، خوبی ….. دارد.

        - زندگی با دردسر است، زندگی سخت است.

 اينها، جوابهای مختلفی است كه درباره چگونه بودن زندگی، داده شد.

آنچه كه بايد انصاف داد، اينكه، زندگی، خوبی و لذت دارد. حتی او هم كه در سختی‌هاست، بالاخره در پاره‌ای از عمرش، لذت‌های زندگی را چشيده است. اما اگر بگوييم زندگی بسيار خوب است، پس سختی‌های آن را در كجا جا داده‌ايم؟ بياييد نتيجه‌ای بگيريم؛

 زندگی خوبی دارد، چگونه می‌شود خوبی‌های آن هميشگی باشد؟ ارتباط انسان با آن خوبی‌ها قطع نشود؟ چگونه می‌شود، خوبی‌های حيات ادامه پيدا كند و حتی مرگ هم آن را قطع نكند؟ پس سؤال‌ ما می‌شود:

 

من می‌خواهم بهمراه خوبی‌ها هميشه زنده باشم چطور؟

 

خوبــــی‌ها:

 

زندگی - ثروت -  زيبايی  - قدرت  - علم  - گذشت  - بخشش  - وجود  و ...

 خوشی

 برای رسيدن به مقصود، ابتدا قدری مفاهيم خوبی را بررسی می‌كنيم.

 زندگی

زندگی يک خوبی است. خوبی ای كه پايه و اساس، برای رسيدن به محبوبهای ديگر است. احساس حيات جدا از عوارض ديگر شيرين است. اما چنانچه كه می‌دانيد، زندگی رو به نقص و اتمام دارد (پيری و مرگ) و اين آفتی است كه مزة حيات را می برد.

 آيا می‌توان به زندگی‌ای دست يافت كه زياد شونده و بادوام باشد؟

ثروت

اعم از نقدينگی و هرچه هست كه بتواند حاجتهای انسان را برآورده كند و او را به خوبيهای تازه برساند. پول، طلا، نقره، زمين، زراعت، اموال تجارت، از مصاديق ثروت هستند. اما بالواقع موارد ذكر شده همان طور كه قابل اطمينان بنظر می‌آيند و می‌گويند كه ما ثروت هستيم، ثروت هستند؟

با كمی تأمل می‌بينيم با آنكه پول، طلا، نقره، زمين، زراعت، …، كارآيی دارند، اما براحتی و در طول زمان كوتاه يا بلند، به نيستی مي‌روند. مثلا در طی يك ورشكستگی يا خشكسالی يا آتش‌سوزی، يا شكست بازار در جنسی بخصوص.

مصاديق ثروت، توپر نيستند و از خود بی‌دوامی نشان می‌دهند.

آيا می‌توان به ثروتی دست يافت كه زياد شونده و بادوام باشد؟

زيبايی
 

چه نعمتی! مناظر زيبا، چهره‌های زيبا، لباسهای زيبا، زندگی زيبا.
زيبايی، مطلوب انسان است. سبب نشاط، و يكی از انگيزه‌های بشر در زيستن، رسيدن به آن است.
يك منظره زيبا، چقدر نشاط بخش است، با درختان سرسبز، با آسمان آبی و ابرهای سفيد، با وزش باد، با صدای رود كه در عرصه زمين جريان می‌يابد….. زيبايی مطلوب است.
آيا زيبايی‌ها بالواقع زيبا هستند؟ يعنی بادوام و هميشگی هستند؟
مناظر زيبا، با خزان و سياهی زمستان، به خاموشی می‌گرايند. چهره‌های زيبا، با چين و چروكها و پيری، بسمت نيستی می‌روند. لباسهای زيبا، راه بی رونقي و كهنگی را می‌پيمايند. و بالاخره زندگی، سر به سر زيبائيهايش، بسمت كهنگی می‌رود.

آيا می‌توان به زيباييی دست يافت، كه زياد شونده و بادوام باشد؟

علم


راهگشای رسيدن به خوبيها. نعمات و اسباب خوشی را با علم می‌توان يافت. علمی با ارزش‌تر است كه انسان را به خوبيهای بيشتر و هميشگی برساند. بشر تاكنون با علم خويش، به خوبيهايی كه از دست می‌روند، دست يافته است. علاوه بر اينكه در راه بدست آوردن اين خوبيها، نعمتهای بزرگی را از دست داده است. خشكسالی جهانی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی منظره‌ای، از جمله عواقب بد پيشرفتهای علمی بشر است.


چگونه می‌توان علمی يافت كه انسان را به نعمتهای روزافزون و هميشگی، بدون پيآمدهای بد برساند؟

قدرت


چقدر خوب، كه انسان بتواند در منصب قدرت، اموری را كه در نظر دارد انجام دهد. قدرت، انسان را به حاجتها می رساند. مطلوب بشر است. اما اموری كه قدرت محسوب می‌شوند، همانگونه كه اسمشان نشان می‌دهد، قدرت هستند؟
امروز شخصی مقام دارد و صاحب قدرت، و فردا، چه بسا، در زمره ذليل‌ترين افراد است. امروز، قدرت جسمانی هست، و فردا قدرت جسمانی در اثر مريضی يا حادثه‌ای، و يا در اثر پيری، كم شده است.

آيا می‌توان به قدرتی دست يافت كه زيادشونده و بادوام باشد؟

خوشی


خوشی، خوشی، خوشی،  ........................
چقدر خوب است خوشی. اينكه انسان به نيازهايش برسد، روز به روز خوبيهای بيشتر بدست آورد.
آيا خوشی به نحو مستحكم و قابل اطمينان در زندگی وجود دارد؟
زندگی‌ای كه با پستی و بلندی همراه است، با راحتی و رنج همراه است، با تغيير و تحول همراه است، با پيری و مرگ همراه است، خوشی‌اش دچار تغيير و دگرگونی است.

آيا می‌توان به خوشی‌ای دست يافت كه زياد شونده و بادوام باشد؟

 

تمام خوبيها، در زندگی دنيا، رو به نقصان و قطع است.

آيا می‌توان به خوبيها بطور زيادشونده دست يافت كه بادوام باشند؟

اگر می‌توانستيم به مركز و معدن خوبيها، زندگی، ثروت، زيبايی، قدرت، …. ، خوشی، دسترسی پيدا كنيم، از آن بطور هميشگی و زيادشونده استفاده می‌كرديم.

مركز و معدن خوبيها كجاست؟

آيا برای زندگی معدنی هست؟ برای زيبايی چطور؟ برای ثروت چه؟ و  ....................

مخاطب گرامی، مطلب اين بار را اينجا به پايان می‌رسانيم، و از شما درخواست می‌نماييم كه به آنچه بيان شد، قدری بينديشيد.
آنچه كه در جلسه بعد پی می‌گيريم؛

 

بررسی دستاوردهای بشر امروز از هستی است.
 

خوبی و خوشی را برای شما خواهانيم.
 

 


 

  جستجو
جستجو پاسخ به سوالات آرشيو اين بار تماس با ما صفحه اصلی

All Rights Reserved Zendegi.Info© 2001-2002