نويسنده مطالب

چگونه خوش ، چگونه هميشه

 

 

 

پيشگفتار: چه خوب است در كشاكشِ كوششها كه براي خوبيها داريم، بينديشيم كه؛

 

وسيله تشخيص ما چيست؟

 

وسيله تشخيص براي شناخت خوبيها و آنچه كه مي تواند هدف انسان باشد.
وسيله تشخيص براي شناخت مشكلات و سختيها كه در راه رسيدن به هدف، انسان را دربرگرفته است.
وسيله تشخيص براي شناخت مسير و روش صحيح، كه انسان از آن روش مي تواند به هدف خويش برسد.
دوستان عزيز، سه مطلب ذكر شده، از امور اساسي براي زندگي انسان مي باشد.
اگر جامعه اي هدف خويشتن را نشناسد، از همان ابتدا به اشتباه مي رود.
اگر هدف را بشناسد، و مشكلات راه رسيدن به مقصود را نشناسد، ضربه هايي سخت خواهد خورد و از راه باز مي ايستد.
اگر جامعه اي هدف را بشناسد، مشكلات دست يابي به هدف را نيز بشناسد، اما راه رسيدن به هدف را تشخيص ندهد، باز به مطلوب نمي تواند رسيد.
جامعه انساني، در سطح عالي و خوبش، متأسفانه، اگر تشخيص درستي از هدف ندهد، و از طرفي مشكلات راه را بررسي نكند، و هم چنين مسيري را كه قابليت پيمودن آن را ندارد، در پيش گيرد، با شكست روبرو مي شود.

 

پس چه خوب است تشخيص بدهيم؟ تشخيص.

اميدوارم كه مطالب اين پيشگفتار مورد توجه و بازخواني قرار گيرد، و سطحي نگري و خواب آلودگي، سبب نشود كه امواج انسان را با خود ببرند.
در دنباله مطالب جلسه قبل، بايد در زمينه دستاوردهاي امروز بشر از زندگي نوشته شود.

 

انسان كجاست؟

در عصر ارتباطات جهاني هستيم. عصر ماهواره، كامپيوتر.
پيشرفتهاي اخير بشر، در ديد اول، براي انسان بهره هاي زيادي را جلوه مي دهد، بياييم اثرات اين پيشرفت ها را بررسي كنيم و در نهايت ببينيم كه تا چه حد اين دستاوردها در رفع مشكلات اساسي بشر موثر بوده اند و نهايتا تا چه حد خوبيهاي روزافزون و هميشگي در اين پيشرفت ها حاصل شده اند.

 

اثرات پيشرفت هاي اخير بشر:

امروزه بشر، در شهرهاي بزرگ و كوچك زندگي مي كند. در حالي كه اين شهرها بوسيله جاده ها، بهم مربوط مي باشند. ساختمانهاي مرفه، وسايل حمل و نقل با رفاه و تندرو، آب بهداشتي، برق، گاز، از مزاياي اين زندگي هستند كه بطور نسبي افراد از آن برخوردار هستند. امكان اطلاع يابي از فاصله هاي دور، و وسايل حمل و نقل معظم، سريع، از خصوصيات زندگي امروز بشر است. در عرصه بهداشت، بيماريهاي مسري و اپيدميك، مهارگشته است و در امر جراحي بيماريها، پيشرفت حاصل گرديده است. پيشرفت هاي بشر در جهت ازدياد دستيابي بشر، به رفاه، زيبايي، زينت آلات، سلامتي، قدرت، حركت داشته است.

به موازات بهره برداريهايي كه از اين پيشرفت ها حاصل گشته مشكلات و سختيهايي در زندگي امروز بشر آشكار گشته است.

- اگر روزي شهرها از آب شربِ بهداشتي محروم بوده اند، امروزه يكي از مشكلات اساسي بشر، آلودگي هواست، يعني شهرها از هواي مناسب زيست بهره مند نيستند، كه مسلم احتياج انسان بهوا، بيشتر از آب مي باشد.

- اثرات پيامديِ كوشش هاي بشر، به آنجا رسيده كه جو زمين، آلوده گشته، و در نتيجه محيط اطراف زمين گرم گشته، و اين امر در نهايت به بهم ريختن وضع آب و هواي جهان منجر گشته است. خشكسالي در جهان، يكي از اين اثرات تغيير جو مي باشد. صدمه خوردن لايه ازن در اطراف زمين و خطر ناشي از آن، نيز اتفاق افتاده است. پيامدهاي آينده اي كه براي بشر بيان مي شود، سرماي كره زمين است.

- آلودگي آبها: از طريق پساب هاي صنعتي، كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات، و ... از مشكلات ديگر زندگي امروز است. اين مشكل بصورت مرگِ آبزيان و يا مسموم شدن گوشت آنها ويا قابل استفاده نبودن آبها، و يا ايجاد كردن بيماريهاي تازه در مناطق بخصوص، جلوه مي نمايد.

- از بين رفتن خاكها: با بهره برداري از مواد شيميايي، خاكهاي كشاورزي، سرنوشت فنا، پيدا
مي كنند. علاوه بر آن تغييرات غيرصحيحي كه در سطح زمين از نظر نوع كاربري ايجاد گشته سبب شده كه بلاهايي از قبيل سيل، بر زندگي بشر، صدمه وارد كند.
 

- آلودگي صوتي: سر و صداي ماشينها، كارخانه ها، هواپيماها، دستگاههاي صوتي، جاي صداهاي زيباي پرندگان، و وزش نسيم در درختان و سبزه زارها را گرفته است. بجاي يك رود تميز پرآب با صداي گوشنواز، يك رود كثيف كم آب، با صداهاي زندگي شهري موجود گشته است.
- آلودگي منظري: چقدر مناظر زيبا كه در اثر اعمال بشر، حالت خود را از دست داده، و شكلهاي هندسي منظم جاي آنها را گرفته است.
بيماريها: موج جديدي از بيماريهاي اپيدميك، بشر را به تهديد كشانده، بيماري ايدز را بعنوان يكي از بيماريها مي توان نام برد، كه در آسياي جنوب شرقي الآن در شدت خود مي باشد. در اثر بعضي كاربردهاي بشري، بيماري سرطان شيوع پيدا كرده است، و علاوه بر آن، مسئله اساسي بشر، ازدياد بسيار بيماريهاي اعصاب است. بيماريهاي روحي رو به ازدياد رفته است.
- پيشرفت وسايل كشتار جمعي: اين وسايل كه بصورت هواپيماها، موشكها، بمبها، سلاحهاي ميكروبي و شيميايي، مواد راديواكتيو، خود را نشان مي دهد، ضربات سختي بر پيكر جامعه بشريت وارد كرده است، و هم اكنون نيز اركان تمدن بشري از جهت آن، درخطر تقريبا جدي است.
- زندگي بي فرصت: يكي از مشكلات اساسي زندگي امروز اين است، كه فرصت از دست افراد خارج شده است، و بايد بخاطر رفاه دائما در تكاپو باشند، در حالي كه خود اين تكاپو و كار و مسئوليت بطور دائم، خود، خلاف رفاه مي باشد.
نقصان مي رود. و مشكل بسيار بزرگتر اينكه انسان آنقدر مشغول شده است، كه از نزديكترين كسان بخود، يعني از خود، بي خبر است.
- تمركز موتور پيشرفت در جاي نابجا : علاوه برهمه اين مشكلات، مشكل پوششي پيشرفتهاي امروز بشر اين است كه موتور اين ترقيات در كنترل مراكزي است كه اين مراكز خيرخواه جامعه بشريت نيستند، و بسياري از اين پيشرفت ها را به قيمت چپاول نيروهاي انساني، و منابع طبيعي كشورهاي ديگر بدست مي آورند.
با بيان مطالبي كه ارائه شد، قدري، زندگي رنگين امروز، واقع بينانه تر بررسي گشت.
آنچه كه بايد در اين پيشرفت ها در نظر داشت، كوششهاي بشر، براي رسيدن به بهره هاي زيستي بيشتر بوده است. اگر چه اين هدف قدري مطلوبيت دارد. ولي كامل و ارضا كننده نيست. چون براي بشر مطلوب اين است كه بهره هاي زيستي روزافزون و هميشگي باشند، و متأسفانه بشر در اين پيشرفتها بخش اول را درنظر گرفته «يعني روزافزون» و اين سبب شده كه در مسير صحيحي حركت نكرده و با مشكلاتي كه ذكر شد برخورد نموده است. علاوه براينكه مشكل اساسي او پيري، مرگ و فنا و قطع بهره برداري از مزاياي زيست مي باشد، كه هنوز پابرجاست.
بعد از عذرخواهي، بخاطر اينكه، قدري باطن شما را به حركت آوردم، بايد عرضه دارم كه هدف ما همچنان در ادامه مطالب جلسه قبل عبارت است از:

 

«دست يابي به خوبيها بطور روزافزون و هميشگي»

اين تشخيص صحيح هدف، سبب خواهد شد كه به همراه تشخيص مشكلات و انتخاب صحيح راه، به آن موفق شويم.
با بياني كه در ادامه جلسات ارائه خواهد شد، خواهيد ديد كه اين هدف، بدست آمدني است و به ياري حقيقت و فهم و عمل، راه رسيدن به آن را طي خواهيم كرد.

 

متشكريم


 

 


 

  جستجو
جستجو پاسخ به سوالات آرشيو اين بار تماس با ما صفحه اصلی

All Rights Reserved Zendegi.Info© 2001-2002